Skip to main content

Tietosuojaseloste

Kiitämme kiinnostuksestasi yritystämme kohtaan. Tietosuoja on erityisen tärkeää Avescon johtoryhmälle. Avescon sivustoa voidaan käyttää henkilötietoja ilmoittamatta, mutta henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen silloin, kun rekisteröity haluaa käyttää erityisiä palvelujamme sivuston kautta. Pyydämme yleensä rekisteröidyn suostumuksen, jos henkilötietoja on käsiteltävä, eikä käsittelylle ole lakisääteistä perustetta.

Rekisteröidyn henkilötietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero, käsitellään aina yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja Avescoon sovellettavien maakohtaisten tietosuoja-asetusten mukaisesti. Tietosuojaselosteen avulla yrityksemme haluaa tiedottaa julkisesti keräämiemme, käyttämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen sisällöstä, laajuudesta ja tarkoituksesta. Lisäksi tietosuojaselosteen avulla rekisteröidyille kerrotaan heidän oikeuksistaan.

Rekisterinpitäjänä Avesco on ottanut käyttöön useita teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaakseen henkilötietojen mahdollisimman perusteellisen suojaamisen tällä sivustolla. Verkossa tapahtuvassa tiedonsiirrossa voi kuitenkin periaatteessa olla tietoturva-aukkoja, joten täydellistä suojaa ei voida taata. Tästä syystä jokainen rekisteröity voi ilmoittaa henkilötietojaan meille myös muilla tavoilla, kuten esimerkiksi soittamalla.

1. Määritelmät

Avescon tietosuojaseloste perustuu eurooppalaisen lainsäätäjän käyttöönottamaan yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR). Tietosuojaselosteemme on oltava kaikille selkeä ja ymmärrettävä, mukaan lukien asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme. Selostamme jäljempänä selosteessa käytettyä terminologiaa varmistaaksemme tämän tavoitteen toteutumisen.

Tässä tietosuojaselosteessa käytetään muun muassa seuraavia määritelmiä:

 • a) Henkilötiedot

  Henkilötiedot tarkoittava kaikkia luonnollisen henkilön (rekisteröity) tunnistamiseen liittyviä tai tunnistamisen mahdollistavia tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään sellaista luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

 • b) Rekisteröity

  Rekisteröity on kuka tahansa tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö, jonka henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjä vastaa.

 • c) Henkilötietojen käsittely

  Käsittelyllä tarkoitetaan mitä tahansa toimintaa tai toimintojen sarjaa, joka kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietokokonaisuuksiin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

 • d) Käsittelyn rajoittaminen

  Käsittelyn rajoittaminen on tallennettujen henkilötietojen merkitsemistä tarkoituksena rajoittaa niiden myöhempää käsittelyä.

 • e) Profilointi

  Profilointi tarkoittaa mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin.

 • f) Pseudonymisointi

  Pseudonymisointi tarkoittaa henkilötietojen käsittelemistä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä lisätietoja, edellyttäen että tällaiset lisätiedot säilytetään erillään ja niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei henkilötietojen yhdistämistä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön tapahdu.

 • g) Rekisterinpitäjä tai käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä

  Rekisterinpitäjä tai käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot; jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä koskevat erityiset kriteerit voidaan vahvistaa unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

 • h) Henkilötietojen käsittelijä

  Henkilötietojen käsittelijä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

 • i) Vastaanottaja

  Vastaanottaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, jolle luovutetaan henkilötietoja, oli kyseessä kolmas osapuoli tai ei. Viranomaisia, jotka mahdollisesti saavat henkilötietoja tietyn tutkimuksen puitteissa unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ei kuitenkaan pidetä vastaanottajina; näiden viranomaisten on käsiteltävä kyseisiä tietoja sovellettavia tietosuojasääntöjä noudattaen käsittelyn tarkoitusten mukaisesti.

 • j) Kolmas osapuoli

  Kolmas osapuoli on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu toimielin kuin rekisteröity, rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä ja henkilö, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän välittömän vastuun alaisena.

 • k) Suostumus

  Rekisteröidyn suostumus on mikä tahansa vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn antamalla suostumusta ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen.

2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Rekisterinpitäjä yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR), Euroopan unionin jäsenvaltioihin sovellettavien muiden tietosuojalakien ja muiden tietosuojaan liittyvien säännösten mukaisissa tarkoituksissa on:

Avesco Oy
Karhuntassuntie 5
04260 Kerava

Puhelin: 020 111 5700 
Sähköposti: info@avesco-cat.fi
Verkkosivut: www.avesco-cat.fi

3. Evästeet

Avescon sivustolla käytetään evästeitä. Evästeet ovat selaimen kautta tietokoneen järjestelmään tallennettavia tekstitiedostoja.

Evästeitä käytetään yleisesti sivustoilla ja palvelimilla. Useissa evästeissä on niin sanottu tunniste. Tunniste tarkoittaa evästeen yksilöivää tunnistetta. Tunniste koostuu merkkijonosta, jonka avulla sivustot ja palvelimet voidaan liittää tiettyyn selaimeen, johon eväste on tallennettu. Tällä tavoin sivustot ja palvelimet, joilla on käyty aiemmin, erottavat rekisteröityjen selaimen muista evästeitä sisältävistä selaimista. Selain voidaan tunnistaa ja määrittää evästeen yksilöllisen tunnisteen avulla.

Evästeiden avulla Avesco voi tarjota sivustonsa käyttäjille käyttäjäystävällisempiä palveluja, joiden tarjoaminen olisi mahdotonta ilman evästeasetuksia.

Evästeen avulla sivustomme tiedot ja tarjoukset voidaan optimoida käyttäjää varten. Evästeiden avulla tunnistetaan sivuston käyttäjät, kuten edellä kerrotaan. Tunnistamisen tarkoituksena on helpottaa sivustomme käyttöä. Evästeiden ansiosta käyttäjän ei sivustolla käydessään tarvitse esimerkiksi lisätä käyttäjätunnuksiaan joka kerta erikseen, koska sivusto huolehtii tästä hänen puolestaan, ja evästeet tallennetaan käyttäjän järjestelmään. Toinen esimerkki evästeestä on verkkokaupan ostoskori. Verkkokauppa muistaa asiakkaan virtuaaliseen ostoskoriin lisäämät tuotteet evästeen ansiosta.

Rekisteröity voi milloin tahansa estää evästeiden tallentamisen sivuston kautta selaimen vastaavan asetuksen avulla, ja voi siten pysyvästi kieltää evästeiden käytön. Lisäksi jo tallennetut evästeet voidaan milloin tahansa poistaa selaimesta tai muista ohjelmistoista. Tämä on mahdollista kaikissa yleisesti käytettävissä selaimissa. Kaikkia sivuston toimintoja ei välttämättä voi käyttää, jos rekisteröity estää evästeiden käytön selaimessa.

4. Yleisen tiedon ja datan kerääminen

Avescon sivustolla kerätään yleistä tietoa ja dataa silloin, kun rekisteröity tai automatisoitu järjestelmä käyttää sivustoa. Yleinen tieto ja data tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Esimerkiksi seuravia tietoja voidaan kerätä: (1) käytetyn selaimen tyypit ja versiot, (2) järjestelmään pääsyyn käytetty käyttöjärjestelmä, (3) sivusto jolta saavutaan sivustollemme (niin sanotut viitesivustot), (4) alisivustot, (5) sivuston käytön päivämäärä ja kellonaika, (6) IP-osoite, (7) pääsyyn käytetyn järjestelmän internetpalveluntarjoaja ja (8) kaikki muu samantyyppinen tieto ja data, jota voidaan käyttää mahdolliseen järjestelmiimme hyökkäämiseen.

Avesco ei tee mitään johtopäätöksiä rekisteröidystä käyttäessään tällaista yleistä tietoa ja dataa. Tällaista tietoa tarvitaan pääasiassa (1) sivuston sisällön virheettömään esittämiseen, (2) sivuston sisällön optimointiin ja mainostamiseen, (3) järjestelmiemme ja sivuston teknologian elinkelpoisuuden varmistamiseen ja (4) tarpeellisten tietojen välittämiseen lainvalvontaviranomaisille kyberhyökkäykseen liittyvän rikossyytteen nostamista varten. Siksi Avesco analysoi anonyymisti kerättyä tietoa ja dataa tilastollisesti yrityksen tietosuojan ja tietoturvallisuuden parantamiseksi ja varmistaakseen käsittelemiensä henkilötietojen optimaalisen suojaamisen. Palvelimen lokitiedostojen anonyymejä tietoja säilytetään erillään kaikista rekisteröidyn ilmoittamista henkilötiedoista.

5. Uutiskirjeiden tilaaminen

Käyttäjät voivat tilata uutiskirjeen Avescon sivustolta. Tähän tarkoitukseen käytettävä syöttömaski määrittää siirrettävät henkilötiedot ja uutiskirjeen tilaamisen ajankohdan.

Avesco kertoo tarjouksistaan säännöllisesti asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen uutiskirjeellä. Rekisteröity voi saada uutiskirjeen vain, jos (1) rekisteröidyllä on käytössä oleva sähköpostiosoite ja (2) rekisteröity tilaa uutiskirjeen sähköpostiinsa. Oikeudellisista syistä rekisteröidyn ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetään vahvistusviesti tilauksen kaksinkertaista vahvistamista varten ennen ensimmäisen uutiskirjeen lähettämistä. Vahvistusviestillä varmennetaan, että sähköpostiosoitteen haltija on rekisteröity, jolla on oikeus vastaanottaa uutiskirje.

Uutiskirjeen tilausta rekisteröitäessä tallennamme myös internetpalveluntarjoajan (ISP) sille tietokoneelle määrittämän IP-osoitteen, jota rekisteröity käyttää rekisteröityessään, ja myös rekisteröitymisen päivämäärän ja kellonajan. Näitä tietoja kerätään rekisteröidyn (mahdollisen) myöhemmin tapahtuvan sähköpostiosoitteen väärinkäytön havaitsemiseksi, joten sen tarkoituksena on parantaa rekisterinpitäjän tarjoamaa oikeudellista suojaa.

Uutiskirjeen tilauksen rekisteröinnin yhteydessä kerättäviä henkilötietoja käytetään yksinomaan uutiskirjeen lähettämiseen. Lisäksi uutiskirjeen tilaajille voidaan ilmoittaa tarpeen vaatiessa sähköpostitse uutiskirjepalvelun toiminnasta tai rekisteröitymisestä esimerkiksi uutiskirjeen tarjoamisen tai teknisten olosuhteiden muuttuessa. Uutiskirjepalvelun avulla kerättyjä henkilötietoja ei siirretä kolmansille osapuolille. Rekisteröity voi lopettaa uutiskirjeen tilaamisen milloin tahansa. Henkilötietojen säilyttämistä koskeva suostumus, jonka rekisteröity antaa uutiskirjeen lähettämistä varten, voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jokaisessa uutiskirjeessä on vastaava peruutuslinkki. Uutiskirjeen tilaaminen voidaan myös lopettaa milloin tahansa suoraan rekisterinpitäjän sivustolla tai ilmoittamalla tästä muulla tavalla rekisterinpitäjälle.

6. Uutiskirjeet ja seuranta

Avescon uutiskirjeissä käytetään niin sanottuja seurantapikseleitä. Seurantapikseli on lokitiedostojen tallentamisen ja analysoinnin mahdollistava pieni piirrosmerkki, joka sisältyy html-muodossa lähetettäviin sähköpostiviesteihin. Markkinointikampanjoiden onnistumista tai epäonnistumista voidaan analysoida tilastollisesti seurantapikselin avulla. Viesteihin sisällytetyn seurantapikselin avulla Avesco näkee onko rekisteröity avannut viestin, milloin se tapahtui ja millaisia linkkejä avattiin.

Rekisterinpitäjä tallentaa ja analysoi tällaisia uutiskirjeiden sisältämien seurantapikseleiden keräämiä henkilötietoja optimoidakseen uutiskirjeiden lähettämisen ja muokatakseen tulevien uutiskirjeiden sisältöä vastaamaan entistäkin paremmin rekisteröidyn kiinnostuksenkohteita. Näitä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisteröidyt voivat milloin tahansa peruuttaa kaksinkertaisen tilauksen vahvistamisen avulla antamansa nimenomaisen suostumuksen. Rekisterinpitäjä poistaa nämä henkilötiedot suostumuksen peruuttamisen jälkeen. Avesco katsoo uutiskirjeen tilaamisen lopettamisen automaattisesti tällaiseksi suostumuksen peruuttamiseksi.

7. Käyttäjänseuranta

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista leadoo.com/privacy-policy-processor/

8. Yhteyden ottaminen sivuston kautta

Avescon sivuston kautta voi ottaa nopeasti sähköisesti yhteyttä yritykseen ja myös kommunikoida kanssamme suoraan. Nämä tiedot sisältävät myös yleisen sähköpostiosoitteen. Jos rekisteröity ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeen avulla, rekisteröidyn ilmoittamat henkilötiedot tallennetaan automaattisesti. Nämä rekisteröidyn vapaaehtoisesti rekisterinpitäjälle siirtämät henkilötiedot säilytetään käsittelyä tai rekisteröityyn yhteyden ottamista varten. Näitä henkilötietoja ei siirretä kolmansille osapuolille.

9. Henkilötietojen rutiininomainen poistaminen ja tietojen käytön estäminen

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin säilytyksen tarkoitus saavutetaan tai niin pitkään kuin eurooppalainen lainsäädäntö tai muut rekisterinpitäjään sovellettavat lait ja asetukset sallivat.

Henkilötietojen käyttö estetään rutiininomaisesti tai tiedot poistetaan lain edellyttämällä tavalla, jos säilytystarkoitusta ei sovelleta tai jos eurooppalaisen lainsäätäjän tai muun toimivaltaisen lainsäätäjän määrittämä säilytysaika päättyy.

10. Rekisteröidyn oikeudet

 • a) Vahvistusoikeus

  Kaikilla rekisteröidyillä on eurooppalaisen lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä oikeutta, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä keneen tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.

 • b) Oikeus tietoihin pääsyyn

  Kaikilla rekisteröidyillä on eurooppalaisen lainsäätäjän myöntämä oikeus milloin tahansa pyytää rekisterinpitäjältä vapaasti tietoa häntä koskevista säilytettävistä henkilötiedosta ja saada jäljennös näistä tiedoista. Lisäksi rekisteröidyllä on eurooppalaisten direktiivien ja asetusten nojalla oikeus saada seuraavat tiedot:

  • käsittelyn tarkoitukset;
  • sovellettavat henkilötietoryhmät;
  • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, erityisesti kolmansissa maissa olevat vastaanottajat tai kansainväliset järjestöt, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa;
  • mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit;
  • rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä;
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;
  • jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot;
  • automaattiinen päätöksenteko, muun muassa 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle.

  Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada ilmoitus, jos henkilötietoja siirretään kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada ilmoitus siirtoa koskevista asianmukaisista suojatoimista.

  Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä oikeutta, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä keneen tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.

 • c) Oikeus tietojen oikaisemiseen

  Kaikilla rekisteröidyillä on eurooppalaisen lainsäätäjän myöntämä oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan henkilötietojensa virheet ilman aiheetonta viivytystä. Käsittelytarkoituksesta riippuen rekisteröidyllä voi olla oikeus täydentää puutteellisia henkilötietoja muun muassa antamalla täydentävä lausunto.

  Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä oikeutta, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä keneen tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.

 • d) Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi")

  Kaikilla rekisteröidyillä on eurooppalaisen lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että jokin seuraavista perusteista täyttyy ja edellyttäen, että tietojen käsitteleminen ei ole tarpeellista:

  • Henkilötietoja ei enää tarvita niiden keräys- tai käsittelytarkoitukseen.
  • Rekisteröity peruuttaa käsittelyn perusteena olevan suostumuksensa GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tai artiklan 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti, eikä käsittelylle ole muuta oikeudellista perustetta.
  • Rekisteröity vastustaa käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan nojalla, eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 2 kohdan nojalla.
  • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
  • Henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
  • Henkilötiedot on kerätty GDPR:n 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

  Jos jokin edellä mainituista perusteista täytyy, ja rekisteröity pyytää Avescoa poistamaan henkilötietonsa, henkilö voi milloin tahansa ottaa yhteyttä keneen tahansa rekisterinpitäjän työntekijään. Avescon työntekijä varmistaa viipymättä, että poistamista koskevaa pyyntöä noudatetaan välittömästi.

  Jos rekisterinpitäjä on julkistanut henkilötiedot, ja sillä on 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti velvollisuus poistaa tiedot, sen on käytettävissä oleva teknologia ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, muun muassa tekniset toimet, ilmoittaakseen henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että rekisteröity on pyytänyt kyseisiä rekisterinpitäjiä poistamaan näihin henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot. Avescon työntekijä vastaa tarpeellisiin toimiin ryhtymisestä yksittäisissä tapauksissa.

 • e) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

  Kaikilla rekisteröidyillä on eurooppalaisen lainsäätäjän myöntämä oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

  • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
  • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
  • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
  • rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

  Jos jokin edellä mainituista perusteista täytyy, ja rekisteröity pyytää Avescoa rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä, henkilö voi milloin tahansa ottaa yhteyttä keneen tahansa rekisterinpitäjän työntekijään. Avescon työntekijä järjestää käsittelyn rajoittamisen.

 • f) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  Jokaisella rekisteröidyllä on eurooppalaisen lainsäätäjän myöntämä oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Hänellä on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu suostumukseen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla; ja käsittely suoritetaan automaattisesti edellyttäen, että käsittely ei ole tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

  Kun rekisteröity käyttää GDPR:n 20 artiklan 1 kohdan mukaista oikeuttaan siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, hänellä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista eikä vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

  Rekisteröity voi milloin tahansa ottaa yhteyttä keneen tahansa Avescon työntekijään käyttääkseen tietojen siirtämistä koskevaa oikeuttaan.

 • g) Vastustamisoikeus

  Jokaisella rekisteröidyllä on eurooppalaisen lainsäätäjän myöntämä oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan. Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

  Avesco ei enää käsittele henkilötietoja vastustamisen jälkeen, paitsi jos yhtiö voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

  Jos Avesco käsittelee henkilötietoja suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten. Tämä koskee myös profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, Avesco ei saa enää käsitellä tietoja tähän tarkoitukseen.

  Jos Avesco käsittelee henkilötietoja tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten GDPR:n 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, paitsi jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

  Rekisteröity voi milloin tahansa ottaa yhteyttä keneen tahansa Avescon työntekijään käyttääkseen käsittelyn vastustamista koskevaa oikeuttaan. Tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä ja sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY määrätään, rekisteröity voi käyttää vastustamisoikeuttaan automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

 • h) Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna

  Jokaisella rekisteröidyllä on eurooppalaisen lainsäätäjän myöntämä oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Tätä ei sovelleta, jos päätös (1) on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten; (2) tai on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; (3) tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

  Jos päätös (1) on tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen solmimiseksi tai noudattamiseksi tai (2) perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen, Avescon on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantansa ja riitauttaa päätös.

  Jos rekisteröity haluaa käyttää automatisoituja yksittäispäätöksiä koskevaa oikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä keneen tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.

 • i) Oikeus peruuttaa tietosuojaa koskeva suostumus

  Jokaisella rekisteröidyllä on eurooppalaisen lainsäätäjän myöntämä oikeus peruuttaa milloin tahansa henkilötietojensa käsittelyä koskeva suostumus.

  Jos rekisteröity haluaa käyttää suostumuksen peruuttamista koskevaa oikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä keneen tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.

11. Hakemuksiin ja hakemusprosessiin liittyvä tietosuoja

Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee hakijoiden henkilötietoja hakemuksen käsittelyvaiheessa. Käsittely voidaan tehdä myös sähköisesti. Näin tehdään silloin, kun hakija lähettää hakemusasiakirjat sähköpostilla tai verkkolomakkeella rekisterinpitäjän sivustolta. Jos rekisterinpitäjä solmii työsopimuksen hakijan kanssa, ilmoitettuja tietoja säilytetään työsuhteeseen perustuvassa käsittelytarkoituksessa sovellettavien lakien mukaisesti. Jos rekisterinpitäjä ei solmi työsopimusta työntekijän kanssa, hakemusasiakirjat poistetaan automaattisesti kahden kuukauden kuluessa hylkäävästä päätöksestä ilmoittamisesta edellyttäen, että rekisterinpitäjällä ei ole muuta poistamisen estävää oikeutettua etua. Muu tähän liittyvä oikeutettu etu on esimerkiksi yhdenvertaisesta kohtelusta annettuun lakiin perustuva todistusvelvollisuus oikeusmenettelyssä.

12. Facebook-yhteisöpalvelun käyttöön liittyvä tietosuoja

Rekisterinpitäjä on sisällyttänyt Facebookin toimintoja tälle sivustolle. Facebook on verkkoyhteisöpalvelu.

Verkkoyhteisöpalvelu tarjoaa paikan sosiaalisten suhteiden luomiseen verkossa, eli verkkoyhteisön, jonka välityksellä käyttäjät voivat viestiä ja toimia yhdessä virtuaalisessa tilassa. Verkkoyhteisöpalvelu voi olla alusta mielipiteiden ja kokemusten vaihtamiseen tai mahdollistaa henkilökohtaisten ja liiketoimintaan liittyvien tietojen vaihtamisen. Facebookin palvelussa käyttäjät voivat luoda profiilin, ladata kuvia ja luoda verkostoja kaveripyyntöjen avulla.

Facebookin toiminnasta vastaa Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Yhdysvallat. Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella asuvien henkilöiden rekisterinpitäjänä toimii Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti.

Rekisteröidyn käyttämää selainta kehotetaan automaattisesti lataamaan ja näyttämään vastaava Facebookin komponentti aina silloin, kun rekisteröity avaa rekisterinpitäjän ylläpitämän sivuston sellaisen alasivun, joka sisältää tällaisen Facebookin komponentin (Facebookin lisäosa). Kaikki Facebookin lisäosat voi tarkistaa osoitteesta developers.facebook.com/docs/plugins/. Facebook saa tiedon rekisteröidyn käynnistä vastaavalla sivuston alasivulla tämän prosessin yhteydessä.

Jos rekisteröity on samanaikaisesti kirjautunut Facebookiin, Facebook havaitsee kaikki rekisteröidyn käynnit sivustolla, ja saa tiedon rekisteröidyn käynnin aikana avaamista sivustomme alasivuista. Nämä tiedot kerätään Facebookin komponentin avulla ja yhdistetään rekisteröidyn Facebook-tiliin. Jos rekisteröity klikkaa jotakin sivustolle lisättyä Facebookin painiketta, kuten esimerkiksi Tykkää-painiketta, tai jos rekisteröity lisää kommentin, Facebook täsmää nämä tiedot käyttäjän Facebook-tiliin ja tallentaa henkilötiedot.

Facebook saa aina tiedon rekisteröidyn käynnistä sivustollamme Facebookin komponentin kautta, jos rekisteröity on samanaikaisesti kirjautunut Facebookiin. Näin tapahtuu riippumatta siitä, klikkaako rekisteröity sivustolta löytyvää Facebookin komponenttia vai ei. Jos rekisteröity ei halua, että tietoja siirretään Facebookille, hän voi estää tämän kirjautumalla ulos Facebook-tililtään ennen sivustollemme siirtymistä.

Facebookin julkaisemasta tietosuojaohjeistuksesta löytyy lisää tietoa Facebookin suorittamasta tietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä. Tietosuojaohjeistus löytyy osoitteesta facebook.com/about/privacy/. Lisäksi tässä ohjeistuksessa esitellään rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseen liittyvät Facebookin asetukset. Myös asetuksia voidaan muuttaa Facebookin suorittaman tietojen siirron estämiseksi. Rekisterinpitäjä voi käyttää näitä keinoja estääkseen tietojensa siirtämisen Facebookille.

13. Google Analyticsin käyttöön liittyvä tietosuoja (sisältää myös tunnistettavuuden poistamisen)

Rekisterinpitäjä käyttää Google Analyticsia tällä sivustolla (myös tunnistettavuuden poistaminen). Google Analytics on verkkoanalytiikkapalvelu. Verkkoanalytiikka tarkoittaa tietojen keräämistä sivustolla kävijöistä ja näiden tietojen analysointia. Analytiikkapalvelulla kerätään muun muassa tietoja siitä sivustosta, jolta kävijä saapui (niin sanottu viitesivusto), kävijän käyttämistä sivuston alasivuista sekä siitä kuinka usein ja kuinka pitkään alasivuja katseltiin. Verkkoanalytiikkaa käytetään pääasiassa sivuston optimointiin ja verkkomainonnan kannattavuuden analysointiin.

Google Analyticsin toiminnasta vastaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Yhdysvallat.

Rekisterinpitäjä käyttää Google Analyticsilla suoritettavaan verkkoanalytiikkaan sovellusta "_gat. _anonymizeIp". Google lyhentää rekisteröidyn käyttämän verkkoyhteyden IP-osoitteen ja muuttaa sen tunnistamattomaksi tämän sovelluksen avulla silloin, kun sivustoa käytetään Euroopan unionin jäsenmaasta tai Euroopan talousalueeseen kuuluvasta maasta käsin.

Google Analyticsin tavoitteena on analysoida sivustomme liikennettä. Google käyttää kerättyjä tietoja ja dataa muun muassa sivuston käytön arvioimiseen ja sivustollamme tapahtuvaa toimintaa esittelevien verkkoraporttien laadintaan ja tarjotakseen meille sivustomme käyttöön liittyviä palveluja.

Google Analytics tallentaa evästeen rekisteröidyn käyttämään järjestelmään. Eväste on määritelty edellä. Evästeen avulla Google voi analysoida sivustomme käyttöä. Rekisteröidyn käyttämää selain lähettää automaattisesti tiedot Google Analyticsin kautta verkkomainontaa ja Googlelle maksettavia palkkioita varten aina silloin, kun rekisteröity avaa rekisterinpitäjän ylläpitämän sivuston sellaisen alasivun, joka sisältää Google Analyticsin komponentin. Google saa rekisteröidyn henkilötietoja, kuten esimerkiksi IP-osoitteen, osana tätä prosessia, ja näiden tietojen avulla Google saa selville sivustolla vierailevan alkuperän ja klikkaustiedot palkkioiden maksamista varten.

Evästeitä käytetään muun muassa sellaisten rekisteröidyn henkilötietojen tallentamiseen kuin sivustolle saapumisaika, sijainti ja sivustokäyntien tiheys. Rekisteröidyn henkilötiedot, kuten hänen käyttämänsä verkkoyhteyden IP-osoite, siirretään Googlelle Yhdysvalloissa aina, kun rekisteröity käy sivustollamme. Google säilyttää näitä henkilötietoja Yhdysvalloissa. Google voi luovuttaa tällä tavoin keräämänsä henkilötiedot kolmansille osapuolille.

Rekisteröity voi milloin tahansa estää evästeiden tallentamisen sivuston kautta selaimen vastaavan asetuksen avulla, ja voi siten pysyvästi kieltää evästeiden käytön, kuten edellä on kerrottu. Selaimen asetusten muuttaminen estää myös Google Analyticsia tallentamasta evästeitä rekisteröidyn käyttämään järjestelmään. Lisäksi Google Analyticsin jo käyttämät evästeet voidaan milloin tahansa poistaa selaimesta tai muista ohjelmistoista.

Lisäksi rekisteröity voi vastustaa tämän sivuston käyttöön liittyvää Google Analyticsin tietojen keräämistä ja näiden tietojen käsittelyä Googlen toimesta, ja rekisteröity voi myös estää tällaisen toiminnan. Voidakseen tehdä näin rekisteröidyn on ladattava selaimen lisäosa osoitteesta tools.google.com/dlpage/gaoptout ja asennettava se. Selaimen lisäosa ilmoittaa Google Analyticsille JavaScriptin avulla, että sivustolla käynteihin liittyviä tietoja ei saa välittää Google Analyticsille. Selaimen lisäosan asentaminen tarkoittaa Googlen yllä mainitun toiminnan vastustamista. Jos rekisteröidyn järjestelmä poistetaan tai sitä muutetaan tai se asennetaan uudelleen, rekisteröidyn on asennettava selaimen lisäosat uudelleen estääkseen Google Analyticsin käytön. Selaimen lisäosa voidaan asentaa tai kytkeä päälle uudelleen, jos rekisteröity tai muu vastaava toimivaltainen henkilö poistaa selaimen lisäosan tai kytkee sen pois päältä.

Lisätietoja ja Googlen tietosuojaseloste löytyvät osoitteesta www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ja osoitteesta www.google.com/analytics/terms/us.html. Perusteellisempaa tietoa Google Analyticsin toiminnasta saa osoitteesta www.google.com/analytics/.

14. Google AdWordsin käyttöön liittyvä tietosuoja

Rekisterinpitäjä käyttää Google AdWordsia tällä sivustolla. Google AdWords on verkkomainontapalvelu, jonka avulla mainostaja voi lisätä mainoksia Googlen hakutuloksiin ja Googlen mainosverkostoon. Google AdWordsin avulla mainostaja voi ennalta määrittää sopivat avainsanat, joiden perusteella mainos näkyy Googlen hakutuloksissa käyttäjän tehdessä avainsanoihin liittyviä hakuja. Googlen mainosverkostossa mainokset jaetaan asianmukaisille verkkosivuille automaattisen algoritmin ja aiemmin määriteltyjen avainsanojen avulla.

Google AdWordsin toiminnasta vastaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, YHDYSVALLAT.

Google AdWordsin käytön tarkoituksena on edistää sivuston käyttöä mainostamalla kolmansien osapuolten sivustolla ja Googlen hakutuloksissa ja käyttämällä kolmansien osapuolten mainoksia omalla sivustollamme.

Jos rekisteröity saapuu sivustollemme Googlen mainoksen kautta, Google tallentaa rekisteröidyn järjestelmään niin sanotun konversioevästeen. Eväste on määritelty edellä. Konversioeväste vanhentuu 30 päivän kuluttua, eikä sitä käytetä rekisteröidyn tunnistamiseen. Ennen vanhentumista konversioevästettä käytetään sivuston alasivujen käytön seurantaan, kuten esimerkiksi verkkokaupan ostoskorin tarkkailuun. Konversioevästeen avulla Google ja rekisterinpitäjä saavat tiedon siitä, onko AdWords-mainoksia käyttänyt henkilö lisännyt myyntiä sivustollamme eli ostanut tuotteita tai peruuttanut ostoksensa.

Google käyttää konversioevästeiden avulla keräämiään tietoja ja dataa sivuston liikenteen tilastointiin. Näiden tilastotietojen avulla puolestaan määritetään AdWords-mainosten kautta saapuneiden käyttäjien yhteenlaskettu määrä jokaisen AdWords-mainoksen onnistumisen tai epäonnistumisen selvittämiseksi ja AdWords-mainosten optimoimiseksi. Me tai Google AdWords-mainostajat eivät saa Googlelta rekisteröidyn tunnistamisen mahdollistavaa tietoa.

Konversioevästeet tallentavat henkilötietoja, kuten tietoa rekisteröidyn käyttämistä verkkosivuista. Rekisteröidyn henkilötiedot, kuten hänen käyttämänsä verkkoyhteyden IP-osoite, siirretään Googlelle Yhdysvalloissa aina, kun rekisteröity käy sivustollamme. Google säilyttää näitä henkilötietoja Yhdysvalloissa. Google voi luovuttaa tällä tavoin keräämänsä henkilötiedot kolmansille osapuolille.

Rekisteröity voi milloin tahansa estää evästeiden tallentamisen sivuston kautta selaimen vastaavan asetuksen avulla edellä selostetulla tavalla, ja voi siten pysyvästi kieltää evästeiden käytön. Tällainen selaimen asetusten muuttaminen estää myös Googlea tallentamasta konversioevästeitä rekisteröidyn käyttämään järjestelmään. Lisäksi Google AdWordsin jo käyttämät evästeet voidaan milloin tahansa poistaa selaimesta tai muista ohjelmistoista.

Rekisteröity voi vastustaa Googlen verkossa harjoittamaa mainontaa. Toimiakseen näin rekisteröidyn on avattava jokaisen selaimen asetukset linkistä www.google.de/settings/ads ja määritettävä sopivat asetukset.

Lisätietoja ja Googlen tietosuojaseloste löytyvät osoitteesta www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

15. YouTuben käyttöön liittyvä tietosuoja

Rekisterinpitäjä on sisällyttänyt YouTuben toimintoja tälle sivustolle. YouTube on verkossa toimiva videopalvelu, jonka kautta voi veloituksetta julkaista videoita muiden katseltaviksi. Videoita voi veloituksettoman katselun lisäksi myös arvioida ja kommentoida. YouTubeen voi ladata kaikenlaisia videoita, joten siellä voi katsella elokuvia ja tv-lähetyksiä sekä musiikkivideoita, trailereita ja käyttäjien itse tekemiä videoita.

YouTuben toiminnasta vastaa YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, YHDYSVALLAT. YouTube LLC on Google Inc:n, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, YHDYSVALLAT, tytäryhtiö.

Rekisteröidyn käyttämää selainta kehotetaan automaattisesti lataamaan ja näyttämään vastaava YouTuben komponentti (YouTube-video) aina silloin, kun rekisteröity avaa rekisterinpitäjän ylläpitämän sivuston sellaisen alasivun, joka sisältää tällaisen YouTuben komponentin. Lisää tietoa YouTubesta löytyy osoitteesta www.youtube.com/yt/about/en/.

YouTube ja Google saavat tiedon rekisteröidyn käynnistä vastaavalla sivuston alasivulla tämän prosessin yhteydessä.

Jos rekisteröity on kirjautunut YouTubeen, YouTube tunnistaa jokaisen YouTube-videon sisältävällä alasivulla käynnin. YouTube ja Google keräävät nämä tiedot ja yhdistävät ne rekisteröidyn YouTube-tiliin.

YouTube ja Google saavat tiedon rekisteröidyn sivustolla käynnistä YouTube-komponentin välityksellä, jos rekisteröity on samanaikaisesti kirjautunut YouTubeen; näin tapahtuu riippumatta siitä, klikkaako henkilö YouTuben videota vai ei. Jos rekisteröity ei halua, että tietoja siirretään YouTubelle ja Googlelle, hän voi estää tämän kirjautumalla ulos YouTube-tililtään ennen sivustollemme siirtymistä.

YouTuben tietosuojaselosteeseen voi perehtyä osoitteessa www.google.com/intl/en/policies/privacy/ Tietosuojaselosteessa kerottaan YouTuben ja Googlen suorittamasta tietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä.

16. Tietojen käsittelyn oikeusperuste

Suostumuksen pyytäminen erityiseen käsittelytarkoitukseen perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 a alakohtaan. Henkilötietojen käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, jos henkilötietoja on käsiteltävä sellaisen sopimuksen noudattamiseksi, jonka osapuoli rekisteröity on, kuten esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen liittyvät tietojenkäsittelytoimet. Tämä koskee myös sellaisia tietojenkäsittelytoimia, joita tarvitaan sopimuksen tekemistä edeltäviin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi tuotteitamme ja palvelujamme koskevat tiedustelut. Jos meidän on käsiteltävä henkilötietoja lakisääteisen velvoitteen vuoksi, kuten esimerkiksi verotukseen liittyen, henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa. Joissakin harvoissa tilanteissa henkilötietoja voi olla tarpeen käsitellä rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojelemiseksi. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun henkilö on loukkaantunut yrityksessämme, ja hänen nimensä, ikänsä, vakuutustietonsa ja muut elintärkeät tiedot on luovutettava lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Tässä tapauksessa käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan d alakohtaan. Käsittely voi perustua myös GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Tätä oikeusperustetta sovelletaan sellaiseen käsittelyyn, johon edellä mainittuja oikeusperusteita ei voida soveltaa silloin, kun käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut. Tällaiset käsittelytoimet on sallittu erityisesti siksi, että ne on mainittu erikseen eurooppalaisessa lainsäädännössä. Lakien mukaan oikeutetun edun voidaan olettaa olevan olemassa, jos rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas (GDPR, 47 artiklan toinen lause).

17. Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Silloin kun henkilötietojen käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, oikeutettu etumme on liiketoimintaamme harjoittaminen kaikkien työntekijöidemme ja osakkeenomistajiemme etujen mukaisesti.

18. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilytysajan määrittämiskriteerit vastaavat sovellettavaa lakisääteistä säilytysaikaa. Säilytysajan päätyttyä nämä tiedot poistetaan rutiininomaisesti edellyttäen, että tietoja ei enää tarvita sopimuksen noudattamiseen tai solmimiseen.

19. Henkilötietojen ilmoittaminen perustuu lakiin tai sopimukseen; tietoja tarvitaan sopimuksen solmimista varten; rekisteröity on velvollinen ilmoittamaan henkilötiedot; tietojen ilmoittamatta jättämisen mahdolliset seuraukset

Selvyyden vuoksi ilmoitamme, että henkilötietojen esittäminen perustuu osittain lakisääteiseen velvoitteeseen (esim. verotussäännökset) tai se voi perustua sopimukseen (esim. sopimuksen osapuolen tiedot). Toisinaan sopimuksen solmiminen voi edellyttää, että rekisteröity ilmoittaa meille henkilötietojaan, joita meidän on myöhemmin käsiteltävä. Rekisteröity voi esimerkiksi olla velvollinen ilmoittamaan meille henkilötietojaan silloin, kun yrityksemme solmii sopimuksen hänen kanssaan. Henkilötietojen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa sopimuksen solmimatta jättämiseen rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyn on otettava yhteyttä työntekijään ennen henkilötietojen ilmoittamista. Työntekijä selostaa rekisteröidylle perustuuko henkilötietojen ilmoittaminen lakiin vai sopimukseen vai onko se tarpeen sopimuksen solmimista varten silloin, kun henkilötietoja on ilmoitettava, ja ilmoittamatta jättämisellä voi olla seurauksia.